Behöver ni en jämställd styrelse?

Kvinnliga målvakter till bolagsstyrelsen

Skylta med jämställdhet i toppklass

Jämställd styrelse utan att göra avkall på makten

Styrelsebemanning erbjuder en helt unik tjänst för er som oroas över regeringens förslag om kvotering av privata bolagsstyrelser. Med vår tjänst behåller ni er nuvarande styrelsesammansättning och maktbalans, samtidigt som ni utåt sett kan visa upp en exemplarisk könsfördelning runt styrelsebordet.

Att kvinnor har svårare än män att nå poster i bolagsstyrelser är en myt. Kvinnor har lika stor chans. Om könsfördelningen fortsätter spegla antalet utexaminerade från universitet kan fyra av tio ledamöter vara kvinnor redan om tio år. Men har ni tid att vänta på kompetenta kvinnor i styrelsen när en koteringslag eventuellt blir verklighet?

Vad säger lagförslaget?

Bolagsverket ska enligt förslaget ålägga ett börsnoterat bolag med en skev könsfördelning i styrelsen att betala en sanktionsavgift. Sanktionsavgiftens belopp beror på bolagets storlek, men ska som lägst vara 250 000 kronor och som högst 5 000 000 kronor. Ett bolag som inte heller följande räkenskapsår uppfyller kravet kan åläggas en ny sanktionsavgift. (Justitedepartementets pressmeddelande)

Även bolag i vilka staten äger samtliga aktier föreslås omfattas av regeln om jämn könsfördelning. Enligt förslaget ska bolagen ha en jämn könsfördelning i styrelserna senast vid de årsstämmor som hålls 2019. Det är med andra ord dags att ta fram en handlingsplan redan nu. Styrelsebemanning hjälper er gärna.

%

Av styrelsen måste bestå av missnöjda kvinnor för att regeringen Löfven ska vara nöjd.

Inte en enda styrelsekvinna i 76% av aktiebolagen

I 76,2 % av Sveriges samtliga 400 632 aktiebolag finns det inte en enda kvinnlig styrelseledamot i bolagsregistret. Det låter ju inte bra, eller hur. Men ta då i beaktande att ungefär 95 % av alla aktiebolag är enmansföretag eller mikroföretag (1-9 anställda). Dessutom är kvinnor trygghetssökande individer som ogärna vill ta risken att engagera sig i företag.

Ta hjälp av Styrelsebemanning för att snygga till statistiken

Vi hjälper er hela vägen!

Styrelsebemanning tar hand om hela processen. Vi hjälper er hitta lämpliga kandidater på er ort och tar fram alla nödvändiga avtal. Det enda ni behöver göra är att betala ut överenskommet styrelsearvode till den kvinnliga målvakten, samt upprätta närvarolistor och styrelseprotokoll.

Många fördelar

  • Bevarad äganderätt
  • Bibehållen beslutskontroll
  • Högt marknadsföringsvärde
  • Minskad risk för smutskastningskampanjer från lobbyorganisationer
  • Prisreduktion vid omfattande uppdrag

 

Näringslivstopparna tar ställning mot kvotering

Regeringen Löfven har tidigare sagt att man har för avsikt att lagstifta om könskvoterade styrelser om de privatägda bolagen inte skärper till sig. Men näringslivstopparna Cristina Stenbeck, Antonia Ax:son Johnson, Viveca Ax:son Johnson och Jenny Lindén Urnes vill inte se en kvoteringslag.

De motiverar sitt motstånd med tre skäl

De anser att mångfalds- och jämställdhetsarbete handlar om mer än bara bolagsstyrelser, arbetet måste ske på alla nivåer i ett bolag. De menar också att en kvoteringslag skulle inskränka äganderätten.

Aktieägarnas rätt att utse styrelsen i de bolag som de äger aktier i är en grundsten i äganderätten, för den fria företagsamheten och för svensk bolagsstyrning

Slutligen anser de att det finns en spridningsrisk och att det kommer ytterligare kvoteringslagar.

Referenskunder

Landsorganisationen i Sverige (LO) har under många decennier dragits med en skev könsfördelning i sin styrelse. De har äntligen bestämt sig för att förändra den omoderna bilden av ett gubbvälde inom organisationen och få en ”jämställd styrelse”. Styrelsebemanning har fått i uppdrag att ta fram 12st kvinnliga representanter för att jämna ut könsbalansen. Anledningen till att de vill ha just 12 kvinnor är att ingen av männen vill frånträda sina styrelseuppdrag. De 12 nya styrelsemedlemmarna kommer i praktiken sakna beslutanderätt, vilket gör att man undviker maktinflation.

Fackförbundet Byggnads är ett medlemsförbund under LO:s paraply. De har dock en egen förbundsstyrelse som är i kraftigt behov av sanering. I dagsläget är 16 av 16 styrelsemedlemmar i Byggnads män. Styrelsebemanning har fått i uppdrag att ta fram 12 förslag på kvinnliga målvakter. Byggnads går därmed inte lika långt som moderorganisationen LO, utan nöjer sig med en kvinnlig represenatation på knappt 43 %, vilket är tillräckligt för att leva upp till regeringen Löfvens målsättning.

Byggnads har valt ett liknande upplägg som moderorganisationen LO där de kvinnliga målvakterna inte har någon reellt makt i styrelsen. Däremot har de rätt till kaffe och kaka vid styrelsesammankomsterna.